Het doel van de stichting is de kwaliteit van leven van patiënten met kanker te verbeteren door haaruitval ten gevolge van chemotherapie of radiotherapie te verminderen.

Deze verbetering trachten we te bereiken door:

1 Onderzoek ter verbetering van de resultaten van hoofdhuidkoeling.

Nu is slechts ruim de helft van de patiënten die hoofdhuidkoeling krijgen tevreden over het resultaat. We verwachten een beter resultaat indien hoofdhuidkoeling gepersonaliseerd wordt. Hierbij wordt de mate van koeling gestuurd op de temperatuurdaling van de hoofdhuid, die interindividueel zeer sterk varieert. Temperatuurmeting van de hoofdhuid onder de koude kap is zeer lastig. Daar hebben we de laatste jaren uitvoerig onderzoek naar gedaan. Verdere ontwikkeling van een eenvoudige meting is gestart samen met het bedrijf Demcon. Als dit mogelijk wordt zal een multicentrisch klinisch onderzoek opgezet worden naar gepersonaliseerde, hoofdhuidtemperatuur gestuurde, hoofdhuidkoeling. Dit kan een belangrijk deel van een promotie onderzoek zijn van een geïnteresseerde oncologieverpleegkundige Roos Enzlin van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Hier zal een groot deel van het huidige vermogen aan besteed worden.

2 Bekendheid van het bestaan van hoofdhuidkoeling

Getracht zal worden dit bij het publiek nog beter bekend te maken, in het bijzonder bij patiënten met kanker en hun naasten. Dit zal o.a. plaats vinden via de website van de Stichting, www.geefhaareenkans.info, de media en verspreiding van informatiemateriaal. Door aandacht te blijven geven bekendheid verwachten we de toepassing van hoofdhuidkoeling te bevorderen.

3 Scholing van oncologie verpleegkundigen

Daar de resultaten van hoofdhuidkoeling tussen ziekenhuizen in Nederland sterk verschillen zal getracht worden de procedures en uitvoering van hoofdhuidkoeling te optimaliseren.

In 2023 zal een congres m.b.t. hoofdhuidkoeling georganiseerd worden met als belangrijkste doelgroep verpleegkundigen

4 Verwerving van financiële middelen

Voor het bovenstaande beschikt de Stichting over onvoldoende middelen. Er zullen subsidieaanvragen worden gedaan, zo mogelijk in samenwerking met Integraal Kankercentrum Nederland.